Điều kiện để được cấp giấy xác nhận nhân phân phối xăng...

Điều kiện để được cấp giấy xác nhận nhân phân phối xăng dầu

725
0
Chia sẻ

I. Điều kiện để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

  2. Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

  3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

  4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

  5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

  6. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

  1. Thành phần hồ sơ

     – Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (83/2014/NĐ-CP)

     – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     – Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tạo khoản 6 Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP

     – Bản kê cơ sơ vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh

     – Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh

  2. Nộp hồ sơ

     Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn băn yêu cầu thương nhân bổ sung

  3. Thời hạn giải quyết

     Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.